PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดย ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ที่สามารถปรับโทนสี สร้างฉากสีสัน มีมิติความเคลื่อนไหวทางแสง ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีอย่างต่อเนื่อง กลมกลืน ซึ่งโคมไฟ LED ประหยัดไฟมากกว่า โคมไฟส่องสว่างแบบเดิมถึง 70% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ PEA ได้ติดตั้งระบบจ่ายไฟ พร้อมปรับปรุงอาคารจ่ายไฟ ซึ่งคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมที่ได้ออกแบบร่วมกับกรมศิลปากร มีระบบป้องกันทางไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม สามารถติดตั้งโปรแกรมเปิด-ปิดแสงไฟตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้โคมไฟประหยัดพลังงานในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ในโบราณสถาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเชิดชูโบราณสถานให้โดดเด่นทรงคุณค่า สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้ยาวนานต่อไป

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา