รมต.ธรรมนัส เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด

รมต.ธรรมนัส เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด

รมต.ธรรมนัส เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อประโยชน์พี่น้องเกษตรกรชาวนครสวรรค์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้ง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

กรมชลประทาน ได้วางแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 บริหารจัดการ/การเข้าใช้ประโยชน์
ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
ด้านที่ 3 คุณภาพตะกอน และรักษาระบบนิเวศ
ด้านที่ 4 การจัดการน้ำท่วม บรรเทาอุทกภัย

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดอย่างครบวงจร เนื่องจากเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ตลอดจนนำไปสู่การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางกรมชลประทานพิจารณาวางแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพิ่มเติม โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ในการขุดลอกบึงบอระเพ็ดให้มากขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด รวมทั้งเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในแม่น้ำสายหลักในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกรมชลประทานจะเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเร่งด่วนต่อไป