ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุน ให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สสส. มีผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนหนึ่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จากการสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า ๒ วาระไม่ได้ เป็นผู้บริหารกิจการของกองทุน

เนื่องจากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะว่างลงในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ขึ้นเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อก็ได้ ในกรณีได้รับการเสนอชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมด้วย ทั้งนี้ การสมัครหรือการเสนอชื่อจะยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thaihealth.or.th/?p=350097