สวทช. เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ สวทช. เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ใบสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ [PDF] | [DOCX]
(เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(เปิดรับเสนอชื่อ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร
e-mail: [email protected]
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144