‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

มธ.ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ขับเคลื่อนผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 มอบรางวัล “TTF AWARD”ประจำปี 2564-2565 ให้แก่ 5 ผลงานวิชาการรางวัลเกียรติยศและรางวัลดีเด่นทั้งในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมองค์ความรู้ทุกมิติเกิดประโยชน์ทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสาธารณชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิทโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณสืบนุการณ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อม คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลในครั้งนี้

 

‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณสืบนุการณ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า “รางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันถึงปัจจุบันกว่า 28 ปีแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนผลงานของ นักวิจัย นักวิชาการ และนักประพันธ์ ที่มีแรงบันดาลใจพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถนำผลงานเหล่านี้มาต่อยอดยกระดับการศึกษา ภูมิปัญญาและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมได้ต่อไป”

 

‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

นายประมนต์สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “การขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยผลงานวิชาการรางวัล TTF AWARDประจำปี 2564-2565 ทั้ง 5 ผลงานในปีนี้ มีความยอดเยี่ยมทั้งอรรถความรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์สังคมไทย สะท้อนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ”

คณะกรรมการรางวัล TTF AWARD ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 จำนวน 5 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 1.“รางวัลเกียรติยศ” ได้แก่ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์”โดยคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

        2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2)ด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย”โดยรองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

‘ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า’ มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565 ยกย่อง 5 ผลงานดีเด่น ยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

 

3)ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ผลงานชื่อ “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงานชื่อ “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์”โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศ TTF AWARD ผู้แต่งจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ผู้แต่งได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนั้น โครงการTTF AWARD ยังมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้กับสำนักพิมพ์จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากhttps://research.tu.ac.th/ttfbookawards