"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022

"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022

"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) สะท้อนการบริหารงานดีเด่น สร้างสรรค์นวัตกรรม และใส่ใจความยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เข้ารับ 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นจากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 หรือ Prime Minister’s Insurance Awards 2022 ประกอบด้วย

  • รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
  • รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ นางสาวนาเดีย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022

การได้รับ "รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame) ประจำปี 2564" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นการสร้างความภาคภูมิใจครั้งสำคัญอีกครั้งให้กับ เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจากรางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัยที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นและมีความแข็งแกร่งรอบด้าน ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารงานในทุกมิติที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ติดต่อกัน 4 ครั้ง และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 16 ปีซ้อน ซึ่งแสดงถึงการบริหารงานที่โดดเด่นและความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022

สำหรับ "รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564" ถือเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน และการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ด้านการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน 

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีการส่งเสริมให้การนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ จึงสามารถคว้า "รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของ อุตสาหกรรมประกันภัย ในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงความต้องการประชาชนได้มากขึ้น

"เมืองไทยประกันชีวิต" คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2022

นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ นางสาวกรวรรณ คงด้วง และนางสุวรรณ ธาราภูมิ ได้รับ "รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564" สุดยอดตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งในด้านผลงานการขาย การเข้าอบรม และทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติอยู่ในกรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ คปภ. อย่างเคร่งครัด นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่อง