PEA เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน"

PEA เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวัง "พายุฤดูร้อน" หลัง "กรมอุตุนิยมวิทยา" เตือนอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน" เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชน ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า

2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า

5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อ ป้องกันการโค่นล้ม

6. งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน

7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน

หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

PEA เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน"