ประกันสังคม จะทบทวนต่อสัญญา รพ.ไม่ดูแล "ผู้ประกันตน" ที่ติดโควิด-19 จริงหรือ?

ประกันสังคม จะทบทวนต่อสัญญา รพ.ไม่ดูแล "ผู้ประกันตน" ที่ติดโควิด-19 จริงหรือ?

รพ. ที่ไม่ดูแล "ผู้ประกันตน" ที่ติดโควิด-19 ตามข้อตกลง จะพิจารณาการต่อสัญญาสิทธิประกันสังคมในปีต่อไป จริงหรือ?

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรพ. ที่ไม่ดูแล "ผู้ประกันตน" ที่ติดโควิด-19 ตามข้อตกลง จะพิจารณาการต่อสัญญาสิทธิประกันสังคมในปีต่อไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

สํานักงานประกันสังคมกําชับให้โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิค 19 ในทันที และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนสิ้นสุดการ

รักษาอย่างเต็มศักยภาพ หากโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดไว้ โดยจะนําข้อมูลมาทบทวนการพิจารณาต่อสัญญาในปีต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506