กทม. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้

กทม. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้

รองปลัด กทม. เผยพร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้ (31 มี.ค 65) เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

กทม. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และให้มีการรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ให้ถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง และจากจำนวนประชากรผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,523,676 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน (ข้อมูลคำนวณถึงวันที่ 22 พ.ค.65) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,996,104 คน เพศหญิง จำนวน 2,378,027 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,862 หน่วย

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัคร คือ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา รวมทั้งจัดหา อุปกรณ์ ติดตั้งระบบ และซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม 

กทม. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และสถานที่ปิดประกาศ รวมทั้งสถานที่ห้ามปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน อาทิ สถานที่ปิดประกาศ ได้แก่ บริเวณป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขต โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น เท่านั้น และต้องแจ้งขอปิดประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานที่นั้น ๆ

สำหรับสถานที่ห้ามปิดประกาศ ได้แก่ ผิวการจราจร เกาะกลางถนน สะพานลอยเดินข้ามและสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน เป็นต้น โดยขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศอย่างเคร่งครัด

กทม. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 50 เขต พรุ่งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้าในพื้นที่รับสมัคร โดยเข้าได้เฉพาะผู้สมัคร และผู้ติดตาม 1 คน เท่านั้น สำหรับกองเชียร์สามารถให้กำลังใจผู้สมัครได้ภายนอกอาคารไอราวัตพัฒนา บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ โดยขอให้ผู้ที่เดินทางมาทุกคน ผ่านระบบคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกน QR Code ไทยชนะ ก่อนเข้างาน และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ 

ส่วนผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้ง หากมีการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 นั้น สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายห้ามไว้ แต่จะมีการจัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่รับสมัครแยกออกมาจากผู้สมัครคนอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ให้ผู้สมัครทุกคนเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อมและครบถ้วน รวมถึงระมัดระวังในเรื่องการจัดซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแก่กองเชียร์หรือผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจ เนื่องจากไม่สามารถทำได้เพราะอาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้งได้ และให้ระมัดระวังในเรื่องการเตรียมเครื่องขยายเสียง แตรวง หรือกองยาว อาจมีความผิดเข้าข่ายกรณีของการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงได้ เนื่องจากเคยมีกรณีโดนตัดสิทธิ์มาแล้ว