วิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน "กยท." รับมือวิกฤติ แนะปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

วิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน "กยท." รับมือวิกฤติ แนะปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

กยท. การยางแห่งประเทศไทย รับมือวิกฤตปุ๋ยแพงและขาดแคลน แนะชาวสวนยาง ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

กยท.วางแผนรับมือวิกฤตปุ๋ยเคมีราคาแพงและขาดแคลน ปรับแนวการใช้ปุ๋ยในการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีใหม่ ลดปริมาณปุ๋ยเคมี เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  เดินหน้าเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรมั่นใจช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และยังสนุนสนันนโยบายการทำเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาล

วิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน "กยท." รับมือวิกฤติ แนะปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดราคาแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ตันละ 26,000 บาท  แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ตันละ 34,000 บาท และแม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ตันละ 26,500 บาท  ส่งผลทำให้ราคาปุ๋ยผสม สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม และปุ๋ยผสมสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางใหม่ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและขาดแคลน จึงเป็นผลให้รายการจ่ายเงินค่าปุ๋ยบำรุงที่ กยท. จ่ายให้กับเกษตรกรไม่เพียงพอที่เกษตรกรผู้รับการปลูกแทนจะนำเงินไปซื้อปุ๋ย และออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของในปริมาณที่กำหนดตามหลักปฏิบัติการปลูกแทน ซึ่งอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและปริมาณผลผลิตในอนาคตได้

วิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน "กยท." รับมือวิกฤติ แนะปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

 อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง กยท.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยในปีรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ใหม่ กยท.ดำเนินการจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรผู้รับการปลููกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ส่วนปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลน แก้ไขโดยการปรับลดอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดหาปุ๋ยได้ง่ายขึ้นและเพียงพอกับความต้องการ   โดยใช้ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการในอัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี จากเดิมที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี  ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่จะต้องจัดหาเพิ่มขึ้นนั้น  สามารถจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการอย่างแน่นอน  

วิกฤตปุ๋ยแพง-ขาดแคลน "กยท." รับมือวิกฤติ แนะปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

 

 “กยท.จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรที่รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงในเรื่องวิธีการใส่ปุ๋ยและอัตราการแนะนำใหม่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง  และช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงและขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์  และนโยบายการทำเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาลอีกด้วย”  ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย