22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช.

22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช.

22 มี.ค.ของทุกปี เป็นวัน อปพร. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน สนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเข้มแข็ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง และจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2565 เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. รวมถึงรวมพลังเหล่าสมาชิก อปพร. แต่ละจังหวัด เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ อปพร. ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช. 22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช. 22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช.

โดยหลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2565 การจัดพิธีชุมนุมและสวนสนามของสมาชิก อปพร. และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกิจการ อปพร.ของศูนย์ อปพร. จังหวัด การมอบรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของ อปพร. ทั่วประเทศที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช. 22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช.

22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช. 22 มี.ค. วัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ ปชช.