2 สัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน ช่วง "สงกรานต์ 2565"

2 สัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน ช่วง "สงกรานต์ 2565"

2 สัปดาห์สุดท้าย เดือนมีนาคม 2565 นนท์พร้อมเปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ก่อนกลับบ้าน ช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2565"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเปิด Walk in ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

นนท์พร้อมพลัส VS นนท์ kids 

2 สัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน ช่วง "สงกรานต์ 2565" ช่วง เวลา 10.00-15.00 น.

ขอเชิญ คนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป Booster เข็ม 3 และ 4 ผู้สูงอายุ ทุกสัญชาติ Booster เข็ม 3 Walk in ไม่จำกัดสูตรวัคซีน สามารถลือกได้ตามใจ (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
 

รวมทั้ง Walk in เด็กทุกสัญชาติ อายุ 6-11 ปี รับวัคซีน สูตร Sinovac เข็ม 1 + Pfizer ฝาส้ม เข็ม 2 

 

สถานที่ฉีดวัคซีน 

  • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ช่วงวันที่ 21, 22, 28, 29 มีนาคม 2565  
  • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ช่วงวันที่ 24, 25, 31 มีนาคม 2565  
  • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
  • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ใกล้บ้าน เฉพาะผู้ประสงค์รับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีข้อแนะนำ สำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับ เด็กอายุ 6-11 ปีในเข็ม 2 ทุกท่านจะได้รับใบนัดหมายจากสนามฉีด ในลำดับต่อไป

2 สัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน ช่วง "สงกรานต์ 2565"