โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 62 นายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 62 นายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 นาย

19 มี.ค.2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย ดังนี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 62 นายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 62 นายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 62 นายให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ