ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพร วันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพร วันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2565 ความว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

นครรัฐวาติกัน 

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณภิเษกพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระสำราญ

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว