ผู้ว่า วว. จับมือนายกฯขวัญ ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชาวนครพนม

ผู้ว่า วว. จับมือนายกฯขวัญ ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชาวนครพนม

ดร.ชุติมา ผู้ว่า วว. จับมือ "นายกฯขวัญ" อบจ.นครพนม ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชาวนครพนม

วันนี้ ( 1 มีนาคม 2565) ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ , ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม , ดร. พงศธร ประภักรางกูล ผอ.ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะ

ร่วมต้อนรับ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, ผศ.(พิเศษ)ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ประธานกรรมการติดตามแผนและนโยบายฯ , นายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัด อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.นครพนม เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การนําผลงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวา และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในการทำการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างยั่งยืน

ผู้ว่า วว. จับมือนายกฯขวัญ ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชาวนครพนม

 โดยใช้นวัตกรรมทางสารชีวภาพซึ่งผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ อันเป็นผลงานวิจัยที่ วว. ได้ขึ้นอนุสิทธิบัตรและได้ผ่านการรับรองว่าไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมจะเป็นจังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดนำร่องในโครงการนี้ 

ผู้ว่า วว. จับมือนายกฯขวัญ ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชาวนครพนม

อีกทั้ง ยังมีโครงการต่อเนื่องต่างๆตามมาอีกหลายโครงการ โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีผนวกกับความพร้อมในด้านต่างๆของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ภาคครัวเรือนของชาวบ้านให้มีความมั่นคงยั่งยืน อาทิ เช่น การผลิตภาชนะจากเส้นใยพืช ,การทำผักผลไม้อบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร และปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ 
  โดยการทำMOUในครั้งนี้นั้นทั้ง2องค์กร มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง