ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติญี่ปุ่น วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติญี่ปุ่น วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่น และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า 

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

กรุงโตเกียว

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรด้วยความปรารถนาดีและความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองอันวัฒนาสถาพรของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราเจริญงอกงามมาโดยตลอด ทั้งดำรงมั่นคงส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ด้วยไมตรีอันอบอุ่นและมิตรภาพอันพิเศษ ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสอง หม่อมฉันขอขอบพระทัยฝ่าพระบาทที่ทรงส่งเสริมหนุนนำสัมพันธไมตรี อันยืนยงของเราตลอดมา ขอฝ่าพระบาทมั่นพระทัยได้ว่า หม่อมฉันจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งนั้น อย่างเต็มที่ เพื่อสนองพระราชไมตรีและน้ำพระราชหฤทัยอันงดงาม

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว