โปรดเกล้าฯ "พล.ต.อ. อดิศร์ -พล.ต.ต.วิศาล" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ "พล.ต.อ. อดิศร์ -พล.ต.ต.วิศาล" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 2 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. พลตำรวจเอก อดิศร์ งามจิตสุขศรี

2. พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ "พล.ต.อ. อดิศร์ -พล.ต.ต.วิศาล" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ