กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ถึง มิ.ย.65

กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ถึง มิ.ย.65

กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ถึง มิ.ย.65 เช็ครายละเอียดที่นี่!

วันที่ 22 ก.พ.65 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า กทม.ได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

2.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มีนาคม เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2565 

3.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมีนาคม เป็นภายในเดือนเมษายน 2565 

4.ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565  

5.ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565 งวดที่ 2 จากภายในเดือนพฤษภาคม เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565  และงวดที่ 3 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 

6.ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนพฤษภาคม เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565  

7.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 02-224-8266 หรือฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

กทม.ขยายเวลาชำระเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ถึง มิ.ย.65