วันมาฆบูชา 2565 ปชช. อยากตักบาตรมากที่สุด รองลงมา ทำบุญ ทำทาน

วันมาฆบูชา 2565 ปชช. อยากตักบาตรมากที่สุด รองลงมา ทำบุญ ทำทาน

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลโพล "วันมาฆบูชา 2565" พบประชาชนร้อยละ 43.35 อยากตักบาตรมากที่สุด รองลงมาทำบุญ ทำทานและลด ละ เลิก อบายมุข ส่วนใหญ่แนะจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ "วันมาฆบูชา 2565" (16 กุมภาพันธ์ 2565) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 6,651 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้

เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละ 66.61 เห็นว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 3

รองลงมาร้อยละ 62.98 เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ 54.19 มีการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

อีกทั้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 43.35 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ รองลงมาร้อยละ 39.87 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ 16.78 ไม่สนใจเข้าร่วมเนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่อยากออกจากบ้าน ไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นต้น

สำหรับ กิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา 2565" ที่คนสนใจอยากเข้าร่วม 5 อันดับแรก ได้แก่

1. ตักบาตรพระสงฆ์
2. ทำบุญ ทำทาน
3. ลด ละ เลิก อบายมุข
4. ฟังพระธรรมเทศนา
5. เวียนเทียน

รูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันมาฆบูชา 2565" ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า

1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
2. จัดกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน

ผู้ตอบแบบสอบถามในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งใจนำหลักธรรมมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้แก่

1. สติ
2. ศีล 5
3. อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
4. อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)
5. พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

ผลสำรวจได้สอบถามถึงวิธีจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชามากขึ้น 5 อันดับแรก พบว่า

1. พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติ พี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
2. หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน และคณะสงฆ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา โดยดำเนินกิจกรรมฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4. เปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์
5. นำศิลปินดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์/เชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม/ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสานรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีและวัฒนธรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ บุญประจำประเพณี เทศกาลต่างๆ ของท้องถิ่นและชาติ

อาทิ สารทเดือนสิบฮีตสิบสองที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติของพุทธศาสนิกชนคนไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา