เปิดปฏิทินเช็ค "วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565" มีวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทินเช็ค "วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565" มีวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทินเช็ค "วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565" ตรงกับวันใดบ้าง ที่สำคัญเดือนนี้มีวันสำคัญ คือ "วันมาฆบูชา" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เดือนกุมภาพันธ์ เปิดปฏิทินเช็ค "วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565" ตรงกับวันใดบ้าง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมมาให้แล้ว

 

ปฏิทิน "วันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2565" 

  • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
  • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู "วันมาฆบูชา"

ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ หรือที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา

ปัจจุบัน วันมาฆบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์

ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

 

  • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู