องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมกับรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาsoft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันนี้ (3 ก.พ.65) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครู เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามลำดับ 

พร้อมกับรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาsoft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ซึ่งจะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี Soft skills ที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการ ได้แก่

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

- critical thinking & problem solving skill (การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา)

- Communication skill (การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา)

- Collaboration & Teamwork skill (การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง)

- Creativity & innovation skill (ความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม)

ในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้ร่วมอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงการปรับตัวเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู ด้วย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร