ตรวจสอบเงินส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!

ตรวจสอบเงินโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!

ตามที่ ครม. มีมติอนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 6,811 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการ "ประกันรายได้" ปี 64/65  หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดูแลเกษตรได้ครอบคลุมกว่า 5.3 แสนครัวเรือน ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ล่าสุด กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 3) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ความว่า

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 3) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 3) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 มกราคม 2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.64 บาท

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!

ข้อ 2 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 3 เช็คที่นี่!