ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 4

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 4

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 4 "ธ.ก.ส." เตรียมโอนในวันที่ 24 พ.ย.นี้

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ "ธ.ก.ส." โอนเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 4 ) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 4 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,786.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,876.647 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,910.09 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,533.41 บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 4 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,213.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16  บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,123.76 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,089.91 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,466.59 บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 4

ล่าสุด ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า สรุป การจ่ายค่าสินไหมทดแทน โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 (งวดที่ 4) โอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ 111 ราย จำนวน 762,969.51 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ 1,196 ราย จำนวน 6,408,412.87 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 813  ราย จำนวน 4,964,861.29 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 867  ราย จำนวน 4,342.056.17 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน 222  ราย จำนวน 1,154,985.55 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอไพรบึง 189 ราย จำนวน 865,661.01 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ 759  ราย จำนวน 4,830,158.97 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอน้ำเกลี้ยง 44 ราย จำนวน 318,150 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณ 44 ราย จำนวน 205,627.97 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย 72 ราย จำนวน 233,100 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 4 ราย 31,185 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน 8 ราย จำนวน 40,320.13 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอพยุห์  39 ราย จำนวน 176,085 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย  1  ราย จำนวน 2,835 บาท
 • สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ ศิลาลาด 16 ราย  จำนวน 59,850.00

รวมรายการโอนเงินทั้งสิ้น 4,385 ราย จำนวน24,396,258.47 บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 4