เช็ค! มาตรการสกัด โควิด-19 "งานเกษตรแฟร์ 2565"

เช็ค! มาตรการสกัด โควิด-19  "งานเกษตรแฟร์ 2565"

มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ บางเขน ประกาศจัด "งานเกษตรแฟร์ 2565" ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 เช็ครายละเอียดที่นี่!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศจัดงานเกษตรแฟร์ 2565 โดยเริ่มงาน วันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ.2565  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ของการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผู้จัดงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาชมงาน

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเดินหน้าจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างปลอดภัย อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิฯ ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรื่องลดค่าบริการพื้นที่ให้กับเกษตรกร ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด มีการออกร้านค้าของนิสิต การจัดแสดงกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรมของนิสิต ซึ่งเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการภาคสนามให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกระบบ ที่สำคัญในปีนี้ ยังได้เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ โครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

รูปแบบของงานจะแตกต่างไปจากเดิมเพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร อย่างเคร่งครัด 
 

สำหรับมาตรการหลักๆ ได้แก่ 

  • พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่ง กว้างทั้งหมด ไม่มีการจัดภายในอาคาร 
  • มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียว ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย 
  • กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) 
  • กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน 
  • มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ
  • มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
  • มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น