อุตฯปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บน “สลากกินแบ่งรัฐบาล”

อุตฯปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บน “สลากกินแบ่งรัฐบาล”

อุตฯปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บน “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “ลอตเตอรี่” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังโรงพิมพ์กองสลากผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้สถาน ประกอบการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สอดคล้องกับ BCG โมเดล ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 ด้านประกอบด้วย

  • เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
  • เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับชุมชน ต่อยอดการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Green Economy ของกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568 รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.30 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร่วมการยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ที่ 3” หรือระบบสีเขียว (Green System) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไปสามารถนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวเผยแพร่ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภคได้จึงทำให้โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นขออนุญาตจากกระทรวง อุตสาหกรรมเพื่อนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวตีพิมพ์ลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ “ลอตเตอรี่” เริ่มตั้งแต่งวดออกรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ "สลากกินแบ่งรัฐบาล" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และในปี 2565 กรอ.ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอ เทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

เน้นไปที่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบต่อไป

อุตฯปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บน “สลากกินแบ่งรัฐบาล”