"วันกองทัพไทย" เปิดประวัติน้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทย

"วันกองทัพไทย" เปิดประวัติน้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทย

เปิดประวัติ "วันกองทัพไทย" 2565 น้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย

วันที่ 18 มกราคม "วันกองทัพไทย" ซึ่งปีนี้กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ 

 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ 

 

 

โดย "วันกองทัพไทย" ในปีนี้ยังคงประกอบพิธีฯ ที่สำคัญต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย, พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5, พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์, พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย, พิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร 

 

โดยการจัดงานวันกองทัพไทยในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 

"วันกองทัพไทย" เปิดประวัติน้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทย

 

 

ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอเชิญชมสารคดีพิเศษเนื่องใน "วันกองทัพไทย" ประจำปี 2565 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นแม่ข่าย ในวันที่ 18 มกราคม 2565 หลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel "กองบัญชาการกองทัพไทย" 

 

"วันกองทัพไทย" เปิดประวัติน้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทย

 

ประวัติวันกองทัพไทย

 

"วันกองทัพไทย" เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO)

 

เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดวันกองทัพไทยให้ตรงกับวันที่ 8 เมษายนของทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 มกราคม ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามการคำนวณของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ที่ได้คำนวณไว้ว่าตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.ISO 2136) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง 

 

ราวปี พ.ศ. 2535 – 2538 นักคำนวณปฏิทินเชิงประวัติศาสตร์ นาย ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต และนักคำนวณปฏิทินเชิงดาราศาสตร์ นายลอย ชุนพงษ์ทอง ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินสำนักพระราชวัง และสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ตลอดจนนักโหราคำนวณ พลตรี สุริยน เผือกสกนธ์ ก็ได้คำนวณและต่างลงความเห็นตรงกันในวาระต่างกันว่า แท้จริงแล้ววันดังกล่าวไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้ วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักฐานที่ราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอ ซึ่งเป็นผลทำให้ประวัติศาสตร์ของวันยุทธหัตถีเปลี่ยนไป

 

ดังนั้น เพื่อดำรงความมุ่งหมายเดิมในการกำหนดวันที่ระลึกถึงกองทัพไทยและกองทัพบก รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงกลาโหมและกองทัพบกจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก จากเดิมวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคมของทุกปี โดยเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2550

 

โดยปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันกองทัพไทย" 

 

"วันกองทัพไทย" เปิดประวัติน้อมรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทย

 

ที่มา wikipedia.org / กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters