ราชกิจจาฯ แพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

ราชกิจจาฯ แพร่คำสั่ง กกต. ให้เลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิก ใหม่ 18 แห่ง

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.-สมาชิกใหม่ 18 แห่ง กรณีกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ 3 แห่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น  18 แห่ง ดังนี้

1.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 22/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

2.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 23/2565  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

3.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 24/2565  เรื่อง ให้มีกำรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

4.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 25 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

5.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 26 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

6.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 27/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

7.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 28 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

8.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 29/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

9.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 30 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

10.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 31 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

11.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 32/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่   (ดูรายละเอียดที่นี่)

12.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 33/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

13.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 34/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

14.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 35/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่  (ดูรายละเอียดที่นี่)

15.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 36/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

16.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 37/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

17.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 38/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)

18.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 39/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ (ดูรายละเอียดที่นี่)