กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณโรงเรียนล่องแพวิทยาอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 683 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล ได้แก่ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องมหัศจรรย์การแยกชั้น ทำให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการสังเกต และลงมือทดลองทำด้วยตนเอง ทอดพระเนตรกิจกรรมการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชนเผ่า ชั้นประถมศึกษาตอนต้น และการจัดการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เกมสมการคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (bar model) และกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนมีสมาธิและสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทอผ้ากะเหรี่ยง แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง ทำเบเกอรี่ ทำงานปูนปั้น และซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก รวมทั้งมีกิจกรรมร้านกาแฟ Coffee for Education ทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาลกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Coding) เกี่ยวกับการเปิดปิดไฟและพัดลม และสั่งการหุ่นยนต์ (Robot) ผ่านแผงวงจรอัจฉริยะ Kidbright ทำให้นักเรียนมีศักยภาพการคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีการส่งเสริมความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบุก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ รวมทั้งเทคนิคในการขยายพันธุ์พืช 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน

จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ แล้วนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านเกษตรแก่คนในชุมชนด้วย โอกาสนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 161 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ได้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน