อัพเดท "ประกันสังคม" ม.33 เช็ครายได้เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง

อัพเดท "ประกันสังคม" ม.33 เช็ครายได้เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง

อัพเดทจาก "สำนักงานประกันสังคม" เกี่ยวกับเงินเดือนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องถูกหักจ่าย "ประกันสังคม" เท่าไหร่กันบ้าง เช็คเลย

อัพเดทจาก "สำนักงานประกันสังคม" เกี่ยวกับเงินเดือนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องถูกหักจ่าย "ประกันสังคม" เท่าไหร่กันบ้าง เช็คเลยที่นี่ 

สำหรับ ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 

เงินเดือนเท่านี้จ่าย "ประกันสังคม" เท่าไหร่?

 

1.เงินเดือน 10,000 บาท : นำส่งประกันสังคม 10,000 x 5% เท่ากับ 500 บาท

 

2. เงินเดือน 15,000 บาท : นำส่งประกันสังคม 15,000 x 5% เท่ากับ 750 บาท

 

3.เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท รายงานตัวเลขเงินเดือนตามจริง อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะคำนวณเงินสมทบฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หากเงินเดือนมากกว่าจำนวนดังกล่าวก็จะถูกหักนำส่งประกันสังคมเท่ากับ 750 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพดานสูงสุด 

 

นายจ้างอย่าลืม : นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 5 ต่อเดือน โดยการคำนวณเงินสมทบ จะคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท 

 

หากค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 1,650 บาท และหากค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.1506 หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

อัพเดท "ประกันสังคม" ม.33 เช็ครายได้เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม