ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็คเงื่อนไขสำคัญ

ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็คเงื่อนไขสำคัญ

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 เช็คเงื่อนไขสำคัญ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนรับเงินเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 3 คน 

สำหรับเงื่อนไขรับสิทธิยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

 

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
  • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
  • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน 
  • ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร 

 

  • เมื่อบุตรมอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
  • บุตรเสียชีวิต 
  • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร 1506 หรือ www.sso.go.th 

 

 

ยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็คเงื่อนไขสำคัญ