คลังประกาศผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม

คลังประกาศผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน(พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณพ.ศ.2565 ครั้งที่1

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตวั๋ สัญญาใช้เงนิ(พ.ร.ก. กู้เงินโควดิ -19 เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณพ.ศ.2565ครั้งที่1

 

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกาหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกาหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังน้ี

 

1. กระทรวงการคลังได้ดาเนินการกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการออก PN อายุเงินกู้ 4 ปี ให้กับสถาบันการเงิน เป็นจานวนเงินรวม 50,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นล้านบาทถ้วน)

2. เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

3. อายุเงินกู้ 4 ปี นับต้ังแต่วัน ท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ครบกำหนดในวนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2568

4. อัตราดอกเบี้ย

4.1 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ 0.39066

(ศูนย์จุดสามเก้าศูนย์หกหก) ต่อปี

4.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน(BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

 

4.3 การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สาหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วง ระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และชำระดอกเบี้ย งวดสุดท้ายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

5. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันท่ี 11 พฤษภาคม และ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อม ต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันท่ีไถ่ถอน หากวันครบกาหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคาร แห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคานวณดอกเบี้ยท่ีถึงกาหนดชาระ ยกเว้นการชาระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คานวณ ดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

 

6. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชาระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกาหนด ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ โดยกระทรวงการคลังจะชาระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ท่ีค้างชาระ พร้อมกับการชำระเงินคืน ต้นเงินกู้ก่อนกำหนดน้ัน 

 

ทั้งน้ี ดอกเบี้ยคงค้างให้คานวณนับตั้งแต่วันท่ีกระทรวงการคลังชกระคืนดอกเบี้ย ครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันท่ีกระทรวงการคลังชาระคืนต้นเงินกู้ก่อนกาหนด โดยหากวันครบกาหนดชาระคืน ต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทาการถัดไป

7. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ชุณหจิต สังข์ใหม่

รองปลัด กระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนรายจ่ายและหน้ีสนิ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

คลังประกาศผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม คลังประกาศผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19 เพิ่มเติม