OSP ปรับผังบอร์ด แต่งตั้ง "สมประสงค์ บุญยะชัย" นั่งประธานกรรมการ

OSP ปรับผังบอร์ด แต่งตั้ง "สมประสงค์ บุญยะชัย" นั่งประธานกรรมการ

OSP ปรับผังคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง "สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์" เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมตั้ง "สมประสงค์ บุญยะชัย" เป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า โอสถสภาตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอันสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

รวมทั้งการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีบทบาทในคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ (จากตำแหน่งเดิม ประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาอย่างยาวนานตั้งแต่โอสถสภาเป็นธุรกิจครอบครัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย (จากตำแหน่งเดิม รองประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (จากตำแหน่งเดิม กรรมการ) เป็น รองประธานกรรมการ

นอกจากนี้ ยังได้ปรับผังคณะกรรมการของ “มูลนิธิโอสถสภา” โดยเชิญ ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ อดีตกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา และเชิญทายาทรุ่นที่ 4 และ 5 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา

ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดกิจการของบริษัท ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิโอสถสภาจากรุ่นสู่รุ่นและมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสืบไป