"เชียงใหม่" สั่งชะลอเรียน On site เป็นรูปแบบอื่น ตั้งแต่ 4-9 ม.ค.

"เชียงใหม่" สั่งชะลอเรียน On site เป็นรูปแบบอื่น ตั้งแต่ 4-9 ม.ค.

"เชียงใหม่" ออกคำสั่งให้สถานศึกษาทุกประเภทปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนปกติ หรือ On site เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 4 - 9 ม.ค.65

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2565 เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site)

 

ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้เปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-9 ม.ค.นี้ 

โดยจะมีการประเมินเป็นระยะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

"เชียงใหม่" สั่งชะลอเรียน On site เป็นรูปแบบอื่น ตั้งแต่ 4-9 ม.ค.