หวั่น “โอมิครอน” ลาม! งดประชุมทั้ง “สภาผู้แทนฯ-วุฒิสภา” ต้นปีใหม่

หวั่น “โอมิครอน” ลาม! งดประชุมทั้ง “สภาผู้แทนฯ-วุฒิสภา” ต้นปีใหม่

หวั่น “โอมิครอน” ลาม “สภาล่าง-สภาสูง”! “ชวน” สั่งด่วนงดประชุมสภาผู้แทนฯ 5-6 ม.ค. รับลูก “นายกฯ” คุมโควิด-19 รอดูสถานการณ์-มาตรการ ศบค.ก่อนกำหนดวันอีกครั้ง “พรเพชร” สั่ง “วุฒิสภา” ด้วย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2564 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งด่วนให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 5 และวันที่ 6 ม.ค. 2565 เพื่อให้ความร่วมมือตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ต่อแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่ม หรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก จึงมีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าว พร้อมทั้งได้หารือกับประธานวุฒิสภา เพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สำหรับการจะกลับมาประชุมเมื่อใดนั้น ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไป  โดยเฉพาะการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 7 ม.ค. 2565  ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างไร และมีมาตรการต่อไปอย่างไร จึงเรียนมายังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ในส่วนของวุฒิสภานั้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย มีคำสั่งประธานวุฒิสภา ให้งดการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 3 ม.ค. 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี และมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ข้อ 2 ในการให้ความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันที่ 4 ม.ค. 2565 สำหรับกำหนดการประชุมวุฒิสภาจะได้มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาและจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป