โรงงานน้ำตาล ร้องรัฐช่วยจัดการชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดไม่ได้คุณภาพ

โรงงานน้ำตาล ร้องรัฐช่วยจัดการชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดไม่ได้คุณภาพ

โรงงานน้ำตาลร้องรัฐ พบชาวไร่อ้อยส่งอ้อยสดเข้าหีบ ไม่ตัดยอดและริดใบ มีสิ่งปนเปื้อน หวังเอาเปรียบน้ำหนักอ้อยและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐลดเลิกอ้อยไฟไหม้ หวั่นฉุดยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยร่วงแม้ปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบเพิ่ม หากไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงได้เปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2564/65 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีชาวไร่อ้อยบางรายได้ทำผิดระเบียบการจัดส่งอ้อยสดที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบแก่โรงงาน โดยไม่ตัดยอด ไม่ริดใบ และมีสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถนำมาสกัดเป็นปริมาณน้ำตาลได้

โดยหวังผลประโยชน์รายได้จากน้ำหนักอ้อยที่เพิ่มขึ้นหรือหวังเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่กลับส่งผลเสียต่ออ้อยเข้าหีบมีคุณภาพลดลงกระทบต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อชาวไร่มีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยลดลง อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง

"ทั้งนี้ โรงงานได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ให้รับทราบปัญหา และดำเนินการลงโทษชาวไร่ให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว เพราะไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเลย"

ส่วนปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบหลังผ่านการหีบอ้อยมาแล้ว 21 วัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 14.44 ล้านตัน แบ่งเป็นอ้อยสด 11.61 ล้านตัน หรือคิดเป็น 80.41% และอ้อยไฟไหม้จำนวน 2.83 ล้านตัน หรือคิดเป็น 19.59% ซึ่งอ้อยไฟไหม้มีทิศทางที่ลดลง หากเทียบกับระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันกับฤดูหีบที่ผ่านมา โดยสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ 12.79  ล้านกระสอบ หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยอยู่ที่ 88.54 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

“หลังจากโรงงานได้เปิดหีบอ้อยรับผลผลิต พบว่ามีชาวไร่บางรายส่งมอบอ้อยสดที่ไม่ได้คุณภาพ ตามระเบียบการจัดส่งอ้อยเข้าโรงงาน หรือไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของอ้อยสดที่ต้องตัดยอด ริดใบออก และไม่มีอิฐ หิน ดิน ทรายที่เป็นสิ่งปนเปื้อนส่งมอบให้โรงงาน ทำให้ยอดและใบอ้อยที่ไม่มีน้ำตาล เมื่อเข้าสู่กระบวนการหีบอ้อยแล้วจะดูดซับหรือดึงน้ำตาลจากกระบวนการผลิต ทำให้มีของเสียเพิ่มขึ้นและได้ผลผลิตน้ำตาลลดลง ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต้องสูญเสียรายได้ที่จะนำมาแบ่งปันให้ทั้งฝ่ายชาวไร่และโรงงาน” นายสิริวุทธิ์ กล่าว