“นิพนธ์”ย้ำจัดทำงบประมาณปี66มุ่งแก้จน-ลดความเหลื่อมล้ำ

“นิพนธ์”ย้ำจัดทำงบประมาณปี66มุ่งแก้จน-ลดความเหลื่อมล้ำ

“นิพนธ์”ย้ำจัดทำงบประมาณปี66มุ่งแก้จน-ลดความเหลื่อมล้ำ ลั่นประชาชนต้องได้ประโยชน์ ย้ำความปลอดภัยทางถนนและแก้น้ำเสียชุมชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยนายนิพนธ์  กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณ เป็นเรื่องสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

โดยได้ให้แนวทางการจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 1. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ด้านความปลอดภัยทางถนน 3.การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดการสาธารณะ ลดความเหลี่ยมล้ำมุ่งแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งบูรณาการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 4. การบริหารจัดการน้ำเสีย และการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 

สำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (8) นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ (9) โมเดลเศรษฐกิจ ECG 

โดยมุ่งเน้นโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 406 โครงการ และวาระการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญ 13 หมุดหมาย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ คำนึงถึงความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน