ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นักเรียนเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น และครูดีเด่น เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันนี้ (28 ธ.ค.64) เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุน

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

นำนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา  2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่น 10 และครูดีเด่น ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ  และรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็0พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น  เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ   ที่ผ่านมา มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้วกว่า 534ล้านบาท มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ไปแล้ว รวม 12 รุ่น จำนวนกว่า 1,900 ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และครู เป็นต้น ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว  รวม 6 รุ่น จำนวนเกือบ  700 ราย ซึ่งร้อยละ 70 ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน

  ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

สำหรับในปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 จากทุกจังหวัด จำนวน 153 ราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง รวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้ จำนวนทั้งสิ้น 73,647,710 บาท 

พร้อมกับนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 10 จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา รวมทั้งครูดีเด่น จากทุกภูมิภาค จำนวน 8 ราย เป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ  รวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 112 ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

ทั้งนี้  ในปี 2564 เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปี 2564 นี้

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13

มีนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 10 ราย ทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 2  ปี จากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนสำเร็จการศึกษา แล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตน ถึงพร้อมด้วยความรอบรู้ และความดี พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ในหลวง-ราชินี พระราชทานทุน ม.ท.ศ. แก่นักเรียนรุ่นที่ 13