ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "รัตนา จงสุทธานามณี" เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "รัตนา จงสุทธานามณี" เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "นางรัตนา จงสุทธานามณี" เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ความว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 24564 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นางรัตนา จงสุทธานามณี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง นางรัตนา จงสุทธานามณี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "รัตนา จงสุทธานามณี" เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี