โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนนวน 905 ราย ดังนี้

1. นายวาทิน ศรีตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

2. นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

3. นางสุรางค์ นาสมใจ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

4. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

5. นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคณะกรรมการ อัยการ ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

6. นายอานันท์ ธีระชิต อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีแรงงานภาค 5 ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

7. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีแพ่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

8. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค 4 (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

9. นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ อธิบดีอัยการภาค 3 (ข้าราชการอัยการชั้น 5) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

10. นายศุภชัย นิพิธกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

11. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีแรงงาน ภาค 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

12 นายมานัส รัตนนาคะ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานวิชาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

13. นายอัศวิน วรธรรมพินิจ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูง ภาค 1 ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 905 ราย

 

 

คลิกอ่านรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่