ลงทะเบียนซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนคน เช็คเงื่อนไข ใครสมัครได้บ้าง

ลงทะเบียนซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนคน เช็คเงื่อนไข ใครสมัครได้บ้าง

"สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล" การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อจองล่วงหน้า "สลากกินแบ่งรัฐบาล" (ลอตเตอรี่) จำนวน 200,000 ราย พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงวิธีดำเนินการ

"สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล" การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อจองล่วงหน้า "สลากกินแบ่งรัฐบาล" (ลอตเตอรี่) จำนวน 200,000 ราย พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สลากฯเปิดลงทะเบียนผู้ค้าใหม่ 2 แสนราย

- อัพเดทล่าสุด สลากกินแบ่งรัฐบาล "ลอตเตอรี่" 80 บาทอยู่ที่ไหนบ้าง

 

โดยการเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th จากนั้นจะนำข้อมูลผู้สมัครมาคัดกรองคุณสมบัติ ถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีเรียงลำดับแบบสุ่มทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด คาดว่าจะสามารถได้รายชื่อผู้ลงทะเบียนและเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่สลากงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เปิดเงื่อนไข-คุณสมบัติ

 

1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 80 ปี หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้

 

2.มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ภูมิลำเนาให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน)

 

3.มีความสามารถจำหน่ายสลากฯ ได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

4.เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว คือ ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคมฯ มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น ๆ

 

 

5.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานฯ หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

 

6.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

 

7.ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราว

 

8.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

 

สำหรับผู้พิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากฯแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. ด้วย

 

วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก

 

ให้ผู้สมัครทั้งส่วนกลาง หรือ กรุงเทพมหานคร และประจำจังหวัดยื่นสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (อัพโหลดผ่านระบบการรับสมัคร) เช่น ทะเบียนบ้าน พร้อมระบุสถานที่จำหน่าย และ ปณ.ที่จะรับสลากฯ ซึ่งจะต้องอยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองข้อมูลของตนเอง และยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลก่อนยืนยันการสมัคร โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดไปคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ต่อไป