ลงทะเบียนพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ต่ออีก 3 เดือนที่นี่ รีบเลยก่อนหมดเขต

ลงทะเบียนพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ต่ออีก 3 เดือนที่นี่ รีบเลยก่อนหมดเขต

"ธนาคารออมสิน" ขยายเวลาออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19​ ลูกหนี้ลงทะเบียนพักหนี้ต่อไปอีก 3 เดือน รีบเลย ก่อนหมดเขต

"ธนาคารออมสิน" ขยายเวลาออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19​ ที่ตามเดิมจะครบกำหนดในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้ ล่าสุด ออมสิน ได้ขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือนไปจนถึงมีนาคม 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ออมสินขยายเวลาพักหนี้ตามความสมัครใจถึงมี.ค.65

 

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ของ "ธนาคารออมสิน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2564 

 

โดยผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 

ระบบรักษาความปลอดภัย 

 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับ หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช่วยเหลือ แก้ไขหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร

 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการ (คลิกที่นี่)

 

 

ลงทะเบียนพักหนี้ "ธนาคารออมสิน" ต่ออีก 3 เดือนที่นี่ รีบเลยก่อนหมดเขต

 

CR : ธนาคารออมสิน

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์