"ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ขายหุ้น TKS จำนวน 1.62% เหลือถือ 3.38%

"ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ขายหุ้น TKS จำนวน 1.62% เหลือถือ 3.38%

"ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ขายหุ้น "ที.เค.เอส. เทคโนโลยี" จำนวน 7.5 ล้านหุ้น หรือ 1.6225% เหลือถือ 15.65 ล้านหุ้น หรือ 3.3857%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS โดย นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.6225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.3857% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.6225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.3857% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 7,500,000 หุ้น หรือ 1.6225% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 15,650,000 หุ้น หรือ 3.3857%