"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะนานแค่ไหน

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะนานแค่ไหน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง ข้อแนะนำการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง ข้อแนะนำการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อ "โควิด-19" ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก จึงควรได้รับ "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มโดยเร็ว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัพเดท 21 จุด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 1 2 ไฟเซอร์-แอสตร้า จ.ชลบุรี เช็คเลย

- เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา 1 แสนโดสฟรี 4 กลุ่มเป้าหมาย

- Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 1,000 คนพร้อม 4 เงื่อนไขสำคัญ

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากจึงควรได้รับ "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเหล่านี้มักมีการตอบสนองต่อวัคซีนโควิดไม่ดี แม้จะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยดังกล่าวในหลายประเทศ

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จึงพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ออกข้อแนะนำการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนี้

 

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ได้แก่ 1.ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 2.ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drugs) หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ได้แก่ methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, leflunomide, cyclophosph amide หรือ cyclosporine ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะให้วัคซีน

 

หรือยาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าฯ ได้แก่ ยายับยั้ง JAK, ยายับยั้งTNF, ยายับยั้งไซโตไคน์ ได้แก่ IL-6R, IL-1, IL-17 , IL-1 2/23 หรือ LL-23 ในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะรับวัคซีนและ rituximab ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 

 

โดยคนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ต้องรับวัคซีนชนิด mRNA 3 เข็มห่างกันเข็มละ 1 เดือน โดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย 

 

ส่วนคนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์  โมเดอร์นา 2 เข็ม ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็มห่างกันเข็มละ 1 เดือนโดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย

 

คนที่รับวัคซีนสูตรไขว้ ทั้ง ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + mRNA หรือ แอสตร้าเซนเนก้า + mRNA ต้องรับวัคซีน mRNA 2 เข็มห่างกัน 1 เดือนโดยเริ่มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย

 

ส่วนผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แนะนำให้กระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนชนิด mRNA 

 

โดยคนภูมิต่ำเคยติดโควิด-19 รับวัคซีน 2 เข็มทั้งซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ม ให้รับวัคซีน mRNA 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน ส่วนคนเคยติดโควิด-19 และภูมิต่ำรับวัคซีนทั้ง แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม หรือ mRNA 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ให้รับวัคซีนชนิด mRNA 1 เข็ม

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะนานแค่ไหน

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะนานแค่ไหน