เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.ชุมพร-สงขลา 16 ม.ค.65-เปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.

เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.ชุมพร-สงขลา 16 ม.ค.65-เปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.

“กกต.” เคาะแล้ว! วัน “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.ชุมพร-สงขลา วันเดียวกัน 16 ม.ค. 65 เริ่มเปิดรับสมัคร 23 ธ.ค. 64 แนะพรรคการเมืองทำไพรมารี่โหวตสรรหาผู้สมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยกำหนดให้วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 08.00  – 17.00 น. ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. – วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด  

สำนักงาน กกต. ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำหรับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น  พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครฯในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น ส่วนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงาน กกต.กำหนด ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2) ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมเจลแอลกอฮอล์ เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.ชุมพร-สงขลา 16 ม.ค.65-เปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.

เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.ชุมพร-สงขลา 16 ม.ค.65-เปิดรับสมัคร 23 ธ.ค.