“อาสาสมัครสากล” นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคม SDGs ฟื้น ปท.ดีกว่าเดิม หลังโควิด

“อาสาสมัครสากล” นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคม SDGs ฟื้น ปท.ดีกว่าเดิม หลังโควิด

รัฐบาลไทย ร่วมกับโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และฟื้นฟูประเทศให้กลับมาดีกว่าเดิมหลังโควิด-19

งานอาสาสมัคร เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การทำงานของอาสาสมัครมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงผู้ด้อยโอกาส และมีศักยภาพในการสร้างพลังร่วมของชุมชน โดยรัฐบาลไทย จึงมุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและบทบาทของอาสาสมัครในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันอาสาสมัครสากล” (International Volunteer Day: IVD) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UN Volunteers : UNV) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Volunteer Now for Our Common Future” เพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะ ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนและชุมชน และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

ปีนี้ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง UNV ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาสาสมัครของสหประชาชาติโดยตรงด้วย โดยมีผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและสหประชาชาติ เข้าร่วม อาทิ นางสาวเอกอร คุณาเจริญ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาว Shalina Miah, Regional Manager, Asia and the Pacific, UNV และนาย Christophe Bahuet, UNDP Deputy Regional Director รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในประเทศไทยมีอาสาสมัครจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน และบทบาทของอาสาสมัครยิ่งทวีความสำคัญในบริบทของทศวรรษนี้ ซึ่งเป็นทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อน SDGs และการฟื้นฟูประเทศให้กลับมาดีกว่าเดิมหลังโควิด-19 พร้อมทั้งแสดงความมุ่งหวังที่จะใช้โอกาสที่ประเทศไทยจะร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South -South Cooperation: UNOSSC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South Development Expo ในเดือนกันยายน 2565 เพื่อนำเสนอแนวทางและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการทำงานของอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ

งานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้แทนภาครัฐ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย อาสาสมัครของหน่วยงานไทยและอาสาสมัคร ภายใต้โครงการของสหประชาชาติเข้าร่วมงาน ขณะที่อีกหลายร้อยคนรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถรับชมงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/UNVAsiaPacific