ธ.ก.ส. ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน และ นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ช่วยลูกหนี้

ธ.ก.ส. ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน และ นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ช่วยลูกหนี้

ธ.ก.ส. ออกมาตรการ "ชำระดีมีคืน" คืนดอกเบี้ย ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วงเงิน 1,200 ล้านบาท และ "นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด" ลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระสูงสุด ร้อยละ 50 ช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ "โควิด-19" ตั้งแต่ 15 ธ.ค.64 -31 มี.ค.65

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในภาคการเกษตรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำและบางส่วนลูกหลานถูกเลิกจ้างงาน ทำให้รายได้ลดลง 

ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความกังวลในด้านภาระหนี้สินไปแล้ว และเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ "ชำระดีมีคืน" และ 2) โครงการ "นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด" ปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียดในการช่วยเหลือดังนี้  

1.โครงการ "ชำระดีมีคืน" ปีบัญชี 2564

เงื่อนไขโครงการ

สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล ที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยจะมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า 4.1 ล้านราย

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ลูกค้าชั้นปกติ (ชั้น 1) หรือชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ชั้น 2) และเป็นดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง (AA)

- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

2. โครงการ "นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด" ปีบัญชี 2564

เงื่อนไขโครงการ

ลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้าง หรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564โดย ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ย ดังนี้ 

  1. กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญาและ/หรือกรณีเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มี ไม่เกินร้อยละ 50 ณ วันชำระหนี้
  2. กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น แต่ไม่สามารถชำระต้นเงินได้ จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
  3. กรณีชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
  4. กรณีกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วน จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

 

ทั้งนี้ เมื่อชำระหนี้แล้ว ลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.

- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

ธ.ก.ส. ออกมาตรการ ชำระดีมีคืน และ นาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ช่วยลูกหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555