โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายต ารวจราชองครักษ์ในพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน ๒๐ นาย ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ จำนวน ๔ นาย

 

๑. พันเอก เดชดำรง พงษ์ไทย ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษการช่วยรบ และสนับสนุนการช่วยรบ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๒. พันเอก ชาติชาย ถนอมกุลบุตร ต าแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษแผนและค าสั่ง/ อ านวยการปฏิบัติการและประเมินผล หน่วยอ านวยการยุทธวังและแผนงานอ านวยการในพระองค์ ส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๓. พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษระดมสรรพก าลัง และปฏิบัติการ หน่วยอ านวยการยุทธวังและแผนงานอ านวยการในพระองค์ ส านักงานฝ่ายเสนาธิการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๔. พันเอก อนันต์ บุตรพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษปฏิบัติการและ สายวิทยาการราชองครักษ์ หน่วยวิทยาการราชองครักษ์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จ านวน ๑๓ นาย

๑. พลตรี นิธิชัย แสงทอง ต าแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบ ารุง กรมฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๒. พลตรี สายน้ า พินิจอักษร ต าแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๓. พันเอก เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๔. พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก (๑) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๕. พันเอก ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ต าแหน่ง รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (๑) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หนา ๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. พันเอก จักรพงษ์ เส -ลา ตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๗. พันเอก อรรถกร ด่านสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองโรงเรียนทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการ เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๘. พันเอก ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน (๒) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๙. พันเอก ศรัทธา นิลกำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเตรียมการ กองโรงเรียน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๑๐. พันเอก ปฏิภาณ รัตนไพบูลย์ ตำแหน่ง นายทหารอ านวยการ สำนักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๑๑. พันเอก นราภัทร วิริยา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนเตรียมพล กองกำลังพลปฏิบัติการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๑๒. พันเอก กิติศักดิ์ อยู่พิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองก าลังพล ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๑๓. พันเอก ปรีชาพล สอนสา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หนา ๕ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการนายต ารวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน ๓ นาย

๑. พันต ารวจเอก ชาตรี มีรสสม ตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจราบรักษาพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธรักษาพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๒. พันต ารวจเอก ธนาพร ผดุงการ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกยุทธการ กองฝ่ายอำนวยการ ประสานงาน สำนักงานฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๓. พันตำรวจเอก กิตติณัฐ์ ทุมเพชร ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานผู้บัญชาการ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการและกองบังคับการยุทธวิธี และควบคุม กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖ ๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

 

อ่านรายละเอียดที่นี่