ทางหลวงถูกอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 2 สายทาง

ทางหลวงถูกอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 2 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่ สายทาง นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่ และชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+000 - 10+900 และ 14+900 - 16+750) และไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง

ทางหลวงถูกอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 2 สายทาง

แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 1 สายทาง (1 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม. ที่ 180+575) - บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+000 - 11+100)

2. สายทาง ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม. ที่ 14+350) - บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก และสวี จังหวัดชุมพร เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 5+400 - 5+450)

ขณะนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และหน่วยงานในสังกัด ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้โดยเร็ว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146