สังกะสี เมตริกตันละ 111,400.00 ทองคำ กรัมละ 1,919.04

สังกะสี เมตริกตันละ 111,400.00 ทองคำ กรัมละ 1,919.04

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 111,400.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,919.04
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 569,640.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 3 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     

สังกะสี เมตริกตันละ 111,400.00 ทองคำ กรัมละ 1,919.04