ERW ปิดจ๊อบขายโรงแรม "เรเนซองส์-ไอบิส" จ.สมุย รับเงิน 925 ล้านบาท

ERW ปิดจ๊อบขายโรงแรม "เรเนซองส์-ไอบิส" จ.สมุย รับเงิน 925 ล้านบาท

"ดิ เอราวัณ กรุ๊ป" ปิดจ๊อบขายหุ้นโรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุยฯ จำนวน 69.49 ล้านหุ้น มูลค่า 531 ล้านบาท พร้อมจำหน่ายทรัพย์สินโรงแรม ไอบิส สมุย มูลค่า 394 ล้านบาท รวมมูลค่า 925 ล้านบาท

นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสารเทศฉบับลงวันที่ 27 ต.ค.2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่

(1) การจำหน่าย โรงแรม เรเนซองส์ เกะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่เลขที่ 208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต หาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อาร์เคเอส) โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด (บริษัทเอราวัณสมุย) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส

และ (2) การจำหน่าย โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 1 หาดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไอเอสเอ็ม) โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินสำหรับการซื้อขายไอเอสเอ็ม ซึ่งบริษัทได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค.เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 พ.ค.บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) จำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 69,499.996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเอราวัณสมุย มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ 10 บาท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 531,000,000 บาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว

และ (2) จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 394,000,000 บาท โดยบริษัทได้รับชำระราคาขายเป็นเงินสด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งเพิ่มเติมว่า โดยการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุยและการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มนั้น ทำให้บริษัทเอราวัณสมุย สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทไม่มีความเป็นเจ้าของใดๆ ในไอเอสเอ็ม